Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Deklaracja bezpieczeństwa

W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do zbierania danych niezbędnych i wyłączenie przez czas koniczny do do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane.

Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25.05.2018 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Meritum Sp. z o.o. wprowadza do obowiązujących procedur w ramach prowadzonej działalności brokerskiej nowe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do zbierania danych niezbędnych i wyłączenie przez czas koniczny do do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane.

Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych:

Meritum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Darłowskiej 9/5, 80-388 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513047, posługującą się numerem NIP 5831009549, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.

Cel przetwarzani danych osobowych i podstawa prawna:

Wykonywanie czynności brokerskich w art. 4 ust.2 Ustawy z 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym w imieniu i na rzecz klientów Meritum Sp. z o.o.

Odbiorcy przekazanych danych osobowych:

Przekazane dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. zakładom ubezpieczeń, rzeczoznawcom lub likwidatorom szkód. W wypadku wystąpienia z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną mamy obowiązek przekazać Państwa dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych takim jak sądy lub organy ścigania.

Państwa prawa w stosunku do danych osobowych:

Wszystkim osobom, których dane przechowywane są przez Meritum Sp. z o.o. przysługuje prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania.