Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Realizacja projektów inwestycyjnych to potężne przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie wymagające koordynacji działań wielu podmiotów.

  • Przygotowujemy umowy ubezpieczenia pod potrzeby kontraktów zgodnie z wymogami inwestora zabezpieczające interes wskazanych stron, podmiotów finansujących oraz samą budowę.
  • Dokonujemy analiz umów na bazie FIDIC w częściach dotyczących ubezpieczeń oraz odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy oraz proponujemy ewentualne zmiany w tym zakresie.
  • Weryfikujemy polisy podwykonawców pod kątem spełnienia wymogów stawianych przez inwestora.
  • Prowadzimy bieżącą likwidację szkód.

Do oferowanych przez nas produktów należą min. :

  • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
  • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
  • Ubezpieczenia ryzyk utraty zysku związanych z prowadzoną inwestycją, oraz kosztów opóźnienia w zakończeniu inwestycji  - (ALOP/MDSU)
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej wszystkich uczestników procesu budowlanego
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych