Ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie Cargo ma zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie ładunków (morskim i śródlądowym ale także drogowym, lotniczym lub kolejowym). Można nimi objąć praktycznie wszystkie rodzaje ładunków z wyjątkiem standardowo wyłączanych z warunków ubezpieczenia (tj. żywych zwierząt, papierów wartościowych, bagaży osobistych itp.).

Ubezpieczenie Cargo zapewnia pokrycie szkód powstałych w samym ładunku.

Inne produkty ubezpieczeniowe takie jak ubezpieczenie P&I (lub OC spedytora w ubezpieczeniach lądowych) służą do objęcia wszelkich strat następczych, wynikłych z opóźnienia w transporcie, kar umownych, szkód powstałych w wyniku niewłaściwego opakowania, zabezpieczenia ładunku oraz ubytku w wadze czy objętości ze względu na jego właściwości naturalne.

Ubezpieczenie Cargo może być zawarte na rzecz właściciela ładunku lub podmiotu na którym spoczywa ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku podczas transportu, zgodnie z zapisami w umowie transportowej.

Wyróżniamy trzy rodzaje Instytutowych Klauzul Ładunkowych: A, B oraz C, różniących się od siebie zakresem oferowanej ochrony:

  • Institute Cargo Clauses (A) – obejmują swoim zakresem wszystkie ubezpieczalne ryzyka (szkody natury fizycznej), związane z przedmiotem ubezpieczenia – formuła all risks.
  • Institute Cargo Clauses (B) i (C) – odróżniają się od wariantu (A) przyjęciem odmiennego punktu wyjścia. W umowie ubezpieczenia wymieniane są konkretne rodzaje ryzyk objętych ochroną, przy czym ich zakres w wariancie (B) jest nieco szerszy niż ten oferowany w wariancie (C)

Regułą jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ładunków w trakcie całego procesu transportowego, a zatem także ryzyk związanych z dowozem do portu załadowania i odbioru w porcie przeznaczenia, ryzyka związane z czynnościami załadowczymi, składowaniem w tym również składowaniem w porcie docelowym w okresie do 60 dni od daty przybycia.