Ubezpieczenia morskie

Ubezpieczenia morskie regulują przepisy kodeksu morskiego w myśl, których przedmiotem ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy związany z żeglugą morską i dający się̨ ocenić w pieniądzach. W praktyce będzie to zazwyczaj: statek, ładunek, fracht, opłata za przewóz pasażerów, opłata czarterowa, spodziewany zysk na ładunku, prowizja, wydatki awarii wspólnej, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz wierzytelność zabezpieczona na statku, ładunku lub frachcie. Przepisy kodeksu morskiego wymuszają częstą komunikację na linii ubezpieczający – ubezpieczyciel oraz zakładają profesjonalizm obu tych podmiotów nie oferując żadnej specjalnej ochrony dla ubezpieczającego, a wręcz przeciwnie stawiając go w trudnej pozycji w związku z koniecznością prowadzenia dokładnych analiz ryzyka ubezpieczeniowego, pod rygorem prawa ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy oraz zachowania pełnej składki ubezpieczeniowej, która w ubezpieczeniach morskich ze względu na wartość przedmiotu ubezpieczenia jest zazwyczaj bardzo wysoka. Kładzie to silny nacisk na działalność brokera, jako osoby odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg współpracy na linii ubezpieczający – ubezpieczyciel.

W ubezpieczeniach morskich największym uznaniem cieszą się warunki przygotowane przez Institute of London Underwriters zwane klauzulami instytutowymi powszechnie stosowanymi na całym świecie w tym także Polsce. Przyjętą zasadą w branży ubezpieczeniowej jest, że rozbieżności interpretacyjne w sytuacji braku regulacji danego zagadnienia w prawie polskim, strony sporu mogą rozstrzygać w oparciu o angielską praktykę i orzecznictwo, o ile nie sprzeciwiają się one bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa i praktyce obowiązującej w Polsce.

Znajomość rynków zagranicznych jak i krajowego pozwala zaoferować Państwu ubezpieczenia z zakresu:

P&I (Protection & Indemnity)

Pokrywają odpowiedzialność cywilną armatora. Statki podnoszące polską banderę na mocy licznych konwencji międzynarodowych zobowiązane są do posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, potwierdzonego odpowiednimi certyfikatami, związanego min. z odpowiedzialnością za szkody olejowe, bunkrowe, kolizyjne, pasażerskie, w załodze oraz koszty usunięcia wraku. Aranżujemy dla naszych klientów takie ubezpieczenia dbając aby ich interes był należycie chroniony w przypadku wystąpienia szkody. Jesteśmy wstanie przedstawić oferty z rynku polskiego oraz rynków zagranicznych. Wspieramy naszych klientów ubiegających się o uzyskanie członkowstwa w klubach armatorskich zrzeszonych w International Group of P&I clubs.

H&M (Hull & Machinery)

Pokrywają swoim zakresem szkody w ubezpieczonym statku wynikłe z takich przyczyn jak kolizja, awaria maszyn lub urządzeń czy uszkodzenia elementów napędu. Zawierane są one na bazie klauzul instytutowych opracowywanych przez Institute of London Underwriters a następnie anektowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Zawierając tego typu ubezpieczenie należy mieć świadomość licznych obowiązków, stawianych przez przepisy kodeksu morskiego których nie przewiduje kodeks cywilny. Leżą one po stronie ubezpieczającego lub jego reprezentanta (brokera) a których niedopełnienie skutkuje możliwością zerwania umowy przez ubezpieczyciela bez prawa do zwrotu składki, możliwości podniesienia składki, lub potrącenia należnego odszkodowania. Naszą rolą jest zadbanie o to aby problemy te nie pojawiły się na Państwa drodze. Ponadto dzięki bardzo dużemu doświadczeniu w branży morskiej jesteśmy wstanie zaoferować państwu preferencyjne warunki oraz metody rozliczeń z ubezpieczycielami.