Ubezpieczenia D&O – zarząd i rady nadzorcze

W spółkach kapitałowych (Sp. z o.o. i S.A.) członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy ponoszą, całym swoim majątkiem odpowiedzialność wobec spółki za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Źródłem odpowiedzialności w/w osób mogą być ustawa, umowa spółki, regulaminy, uchwały, kontrakt menedżerski czy umowa o pracę. Ponoszą oni także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w tym udziałowcom/akcjonariuszom.

Ubezpieczenie D&O (Directors & Officers) zabezpiecza menedżerów na wypadek roszczeń lub postępowań związanych z wykonywaną przez nich funkcją.

Polisa D&O swoim zakresem ubezpieczenia może obejmować min.:

  • osobistą odpowiedzialność członków kierownictwa z tytułu ich własnych błędów i uchybień
  • odszkodowania z tytułu czynu bezprawnego członka kierownictwa, które Spółka ma obowiązek lub prawo zapłacić
  • ochronę przed roszczeniami kierowanymi przez pracowników do Spółki jako pracodawcy, z tytułu naruszenia ich praw pracowniczych
  • koszty obrony sądowej, jakie należy ponieść w przypadku popełnienia przez Spółkę każdego, faktycznego lub domniemanego, czynu bezprawnego
  • ochroną skutków popełnionego przez Spółkę (lub przez członka jej kierownictwa) czynu bezprawnego związanego z szeroko rozumianym programem świadczeń pracowniczych