Ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Realizacja projektów inwestycyjnych to potężne przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie wymagające koordynacji działań wielu podmiotów.

  • Przygotowujemy umowy ubezpieczenia pod potrzeby kontraktów zgodnie z wymogami inwestora zabezpieczające interes wskazanych stron, podmiotów finansujących oraz samą budowę.
  • Dokonujemy analiz umów na bazie FIDIC w częściach dotyczących ubezpieczeń oraz odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy oraz proponujemy ewentualne zmiany w tym zakresie.
  • Weryfikujemy polisy podwykonawców pod kątem spełnienia wymogów stawianych przez inwestora.
  • Prowadzimy bieżącą likwidację szkód.

Do oferowanych przez nas produktów należą min. :

  •  ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (car/ear),
  •  ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (cpm),
  • ubezpieczenia ryzyk utraty zysku związanych z prowadzoną inwestycją, oraz kosztów opóźnienia w zakończeniu inwestycji  – (alop/mdsu),
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej wszystkich uczestników procesu budowlanego,
  •  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych,