Rodo

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem, Pana/Panią danych osobowych jest Meritum spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (art. 13 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE L 119, str. 1).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy zlecenia.
3. Dane osobowe będą przechowywane w okresie od dnia zawarcia Umowy zlecenia i
do upływu 3 lata od dnia zakończenia Umowy.
4. Informuję Pana/Panią o prawie do żądania od administratora dostępu do
Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i
jej realizacji. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia Umowy.
6. Zleceniobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem