Oferta

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe mienia służą zabezpieczeniu składników majątku przedsiębiorstwa od zdarzeń losowych mogących powodować straty takie jak: pożar, zalanie, awaria.

Ubezpieczenia OC

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osoby trzeciej której swoim działaniem lub działalnością swojego przedsiębiorstwa wyrządził on szkodę.

Ubezpieczenia morskie

Ubezpieczenia morskie regulują przepisy kodeksu morskiego w myśl, których przedmiotem ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy związany z żeglugą morską i dający się̨ ocenić w pieniądzach.

Ubezpieczenia stoczniowe

Ubezpieczenia ryzyk stoczniowych stanowią podstawę funkcjonowania każdej stoczni. Ich celem jest zapewnienie ochrony dla inwestora oraz wykonawcy przed skutkami zdarzeń zakłócających proces budowy, remontu lub wodowania statku.

Ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie Cargo ma zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie ładunków (morskim i śródlądowym ale także drogowym, lotniczym lub kolejowym).

Ubezpieczenia grupowe pracowników

Mając świadomość, że pracownicy stanowią dla każdego przedsiębiorstwa czynnik decydujący o jego sukcesie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferując programy ubezpieczeń grupowych.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Realizacja projektów inwestycyjnych to potężne przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie wymagające koordynacji działań wielu podmiotów.

Ubezpieczenia D&O – zarząd i rady nadzorcze

Źródłem odpowiedzialności w/w osób mogą być ustawa, umowa spółki, regulaminy, uchwały, kontrakt menedżerski czy umowa o pracę. Ponoszą oni także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w tym akcjonariuszom.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych są jednym z najpowszechniejszych instrumentów służących zabezpieczeniu realizacji zawartych umów.