Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe służą zabezpieczeniu składników majątku przedsiębiorstwa od skutków zdarzeń losowych mogących powodować straty takich jak: pożar, zalanie, awaria maszyn. Należy mieć przy tym świadomość, że każde przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spójny system i zakłócenie działania jednego jego elementu w skutek np. pożaru może wpływać na funkcjonowanie całości w postaci przestojów czy opóźnień w realizacji zamówień.

Rolą brokera jest stworzenie takiej ochrony ubezpieczeniowej która zminimalizuje koszty po stronie przedsiębiorcy i umożliwi szybkie odtworzenie majątku i wznowienie działalności w najszybszym możliwym czasie. 

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny),
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome, 
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Nasza oferta obejmuje pełny przekrój produktów ubezpieczeniowych oferowanych na rynku, dostosowanych indywidualnie do Państwa potrzeb, są to min.:

 • Ubezpieczenia od katastrof naturalnych czy terroryzmu
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń
 • Ubezpieczenia od utraty zysku
 • Ubezpieczenia flot pojazdów
 • Ubezpieczenia ryzyk informatycznych
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego