Rola brokera

Dlaczego warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego?

Broker ubezpieczeniowy, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie mógł dostarczyć  klientowi profesjonalną pomoc, tym samym zadziała jako pośrednik między klientem a firmą ubezpieczeniową, aby klient nie czuł się zagubiony, otrzymał dobrą ofertę cenową i sprawiedliwe warunki umowy.

Broker będzie również reprezentował klienta na każdym kroku związanym z warunkami ubezpieczenia, od negocjacji, przez przygotowanie dokumentów, po dbanie o klienta po wystąpieniu szkody. Dodatkową zaletą korzystania z usług brokera ubezpieczeniowego są głównie koszty.

Rynek brokerów stale się rozwija, Meritum jest jednym z najdłużej działających firm brokerskich w Polsce. Działamy na rynku krajowym i zagranicznym od 1993 r.

Być brokerem nie oznacza tylko pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz klienta. Broker to przede wszystkim doradca, znający realia rynku ubezpieczeniowego, potrafiący zorganizować dla klienta takie rozwiązania, które zapewnią mu spokój i poczucie bezpieczeństwa finansowego pozwalające na zajęcie się własnym biznesem bez dodatkowych zmartwień.

Zdając sobie sprawę z tego, że Państwo podejmują się bardzo trudnych i czasochłonnych przedsięwzięć, jako profesjonalni doradcy staramy się wyjść temu naprzeciw i przejąć na siebie cały ciężar odpowiedzialności za przygotowania, wdrożenie i obsługę programu ubezpieczeniowego w państwa firmach.

Współpracując z naszymi klientami przygotowujemy im okresowe raporty oraz prezentacje dokonując analizy aktualnej sytuacji oraz wskazując dalszy kierunek działań. Zajmujemy się likwidacją szkód. Prowadzimy w Państwa imieniu negocjacje z ubezpieczycielem. Na bieżąco reagujemy na zmieniającą się sytuację w Państwa firmach. Celem tych wszystkich działań jest zapewnienie Państwu spokoju i świadomości bezpieczeństwa finansowego.

Działalność brokerska w polskim prawie jest działalnością regulowaną. Regulują ją przepisy ustawy ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486). Nadzór nad nią prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Broker na mocy prawa odpowiada przed swoim Klientem za poczynione przez siebie starania oraz zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności zawodowej.
Zgodnie z funkcjonującym w Polsce modelem wynagrodzenia, Klient nie ponosi kosztów usług brokera. Leżą one po stronie zakładu ubezpieczeń, który przedstawi ofertę, na którą zdecyduje się Klient.

Instytucja brokera ubezpieczeniowego wywodzi się jeszcze ze średniowiecza kiedy to kupcy w miastach włoskich organizowali morskie wyprawy handlowe do odległych krajów. Oczywiście takie przedsięwzięcie musiało być należycie zabezpieczone finansowo. W owym czasie służyła do tego tak zwana „pożyczka morska” w której to umowie finansujący nabywał przewożony na statku ładunek z tym zastrzeżeniem, że płatność za niego odroczona była co najmniej do czasu zakończenia podróży. Jednocześnie zawierano drugą umowę, która stanowiła że w przypadku gdyby wyprawa morska się powiodła to umowa kupna stawała się nieważna, zatem de facto nabycie następowało jedynie w przypadku gdy ładunek uległ zniszczeniu lub zaginął. Umowy takie były zawierane w formie aktów notarialnych, jednak z czasem zostały wyparte z obrotu przez dokumenty prywatne – polisy (polizza to po włosku pokwitowanie), na których zawierano wszystkie postanowienia umowy. W procesie tym niebagatelną rolę odebrali właśnie pośrednicy reprezentując interes osób zajmujących się transportem morskim, dbali o to aby treść umów była dla ich mocodawców możliwie korzystna. Sama istota tej działalności nie zmieniła się do dzisiaj, jednakże ewoluowała ona przez lata wraz z rozwojem rynku.

brown-concrete-pillar-indoor.jpg